MEMÒRIA ANUAL 2008-09

FUNDACIÓ ESADE
2010

CAT
(Projecte editorial)
Les memòries d'Esade aprofiten la presentació del balanç per comunicar fets destacables de l'any. Al curs 2008-2009 es va inaugurar Esade Creapolis, un parc d'innovació on empreses, estudiants i la comunitat docent i científica conflueixen.

CAS
(Proyecto editorial)
Las memorias de Esade aprovechan la presentación del balance para comunicar hechos destacables del año. Durante el curso 2008-09 se inauguró Esade Creapolis, un parque de innovación donde empresas, estudiantes y la comunidad docente y científica confluyen.