MEMÒRIA ANUAL 2009-10

FUNDACIÓ ESADE
2011

CAT
(Projecte editorial)
Les memòries d'Esade aprofiten la presentació del balanç per comunicar fets destacables de l'any. Les entrades dels capítols són l'espai destinat a fer un repàs de l'abans i els després dels darrers deu anys.

CAS
(Proyecto editorial)
Las memorias de Esade aprovechan la presentación del balance para comunicar hechos destacables del año. Las entradas de los capítulos son el espacio destinado a hacer un repaso del antes y el después de los últimos diez años.