MEMÒRIA ANUAL 2011-12

FUNDACIÓ ESADE
2013

CAT
(Projecte editorial)
La memòria d'ESADE recull els fets més significatius de l'any. Es tracta d'un instrument de difusió de l'entitat, però també de promoció. Amb l'objectiu de mostrar públicament els esforços efectuats en matèria de responsabilitat social, aquest any la publicació s'ajusta als principis internacionals de memòries de sostenibilitat del GRI (Global Reporting Initiative).

CAS
(Proyecto editorial)
La memoria de ESADE recoge los hechos más significativos del año. Se trata de un instrumento de difusión de la entidad, pero también de promoción. Con el objetivo de mostrar públicamente los esfuerzos efectuados en materia de responsabilidad social, este año la publicación se ajusta a los principios internacionales de memorias de sostenibilidad del GRI (Global Reporting Initiative).